Dessa allmänna villkor utgör de villkor som gäller för ditt medlemskap hos TrafikskolanTEO.se. Genom att bli medlem accepterar du och godkänner dessa allmänna villkor.
1. Accepterande av villkor och ändring av villkor
Tjänsten levereras av Copax HB som vidare i detta avtal benämns TrafikskolanTEO.se. Genom att skapa ett konto och registrera dig som medlem hos TrafikskolanTEO.se godkänner du samtidigt villkoren. Observera att villkoren kan komma att ändras. Villkorsändringar publiceras på TrafikskolanTEO.se. Ändring eller tillägg träder i kraft 2 veckor efter publiceringen. Du bör därför läsa igenom dessa villkor med jämna mellanrum. Användaren bär ansvaret för att regelbundet granska villkoren. Du är skyldig att lämna TrafikskolanTEO.se sanna och riktiga uppgifter om dig själv. Genom att registrera dig intygar du att de uppgifter som du lämnar i registreringssformuläret är sanna och riktiga.
2. Användande av tjänsten
Ditt medlemskap är personligt och får inte överlåtas till eller nyttjas av annan person. Tjänsten får endast användas för privat och icke-kommersiellt bruk. För kommersiellt användande av tjänsten och för att använda tjänsten på Trafikskolor krävs ett skriftligt avtal med TrafikskolanTEO.se. Du får inte lämna ut ditt lösenord eller användarnamn till någon annan. Om TrafikskolanTEO.se misstänker att användaren missbrukat sitt personliga användarkonto har TrafikskolanTEO.se rätt att omedelbart och permanent stänga av användaren från tjänsten och är inte skyldig att återbetala någon redan betald användaravgift. Testresultat kommer att finnas tillgängliga minst 30 dagar efter att du senast loggat in och ditt betalda medlemsskap gått ut. Därefter kan statistik tas bort för att behålla prestanda i systemet. All upphovsrätt, varumärkesrätt och/eller andra immateriella rättigheter hänförliga till TrafikskolanTEO.se innehas av TrafikskolanTEO.se och du förvärvar genom ditt medlemskap ingen som helst rätt till dessa rättigheter. Det är inte tillåtet att ändra, kopiera, distribuera, sända, visa, utföra, reproducera, publicera, licensiera, skapa verk som härleds från, eller överföra eller sälja, information, programvara, produkter eller tjänster som utgör en del av TrafikskolanTEO.se. För att du ska kunna använda alla funktioner krävs det att du har cookies aktiverat. Cookies används för att hålla reda på att du är inloggad samt även för annons- och besöksstatistiken på hela webbplatsen. En cookie är en liten textfil som webbplatsen du besöker sparar på din dator. Cookies kan aktiveras och avaktiveras genom inställningar i webbläsaren. Det är inte möjligt att vara inloggad på ett konto samtidigt från olika datorer. Du kan däremot logga in från olika datorer vid olika tidpunkter. TrafikskolanTEO.se kan inte hållas ansvarigt för eventuell förlust eller skada som orsakas av obehörig användning av ditt konto. Du kan hållas ansvarig för förluster som åsamkas TrafikskolanTEO.se på grund av att någon obehörig använder ditt användarnamn och lösenord. Överträdelse av dessa föreskrifter kan leda till polisanmälan och åtal.
3. TrafikskolanTEO.se’s ansvar
TrafikskolanTEO.se ansvarar för att tillgänglighet och funktion upprätthålls 24 timmar per dygn året runt och att de tjänster som tillhandahålls är ändamålsenligt utformade och har god funktionssäkerhet. Driftavbrott kan emellertid ske t ex på grund av driftsstörningar eller för utförande av underhållsarbeten. TrafikskolanTEO.se lämnar inga garantier gällande tillgänglighet eller funktion. TrafikskolanTEO.se svarar inte för eventuell skada, vare sig direkt eller indirekt, som kan uppkomma för medlemmar i samband med brister i tillgänglighet eller funktion.
4. Leveranstid, öppet köp och ångerrätt
Öppet köp och ångerrätt gäller inte då tjänsten aktiveras och görs tillgänglig omedelbart i samband med köp.
5. Personuppgifter
TrafikskolanTEO.se behandlar medlemmens personuppgifter genom att lagra och bearbeta dem för att kunna fullgöra och tillhandahålla medlemstjänsterna. Personuppgifterna kan även komma att användas för information och marknadsföring av TrafikskolanTEO.se’s egna produkter och tjänster. Medlem har rätt att när som helst begära rättelse av eventuellt felaktiga eller ändrade uppgifter. Medlem kan skriftligen motsätta sig behandling av personuppgifter för marknadsföringsändamål och uppgifterna spärras då från sådan användning.
6. Friskrivning
Utöver vad som i övrigt framgår av Villkoren gäller följande friskrivningar i förhållande till TrafikskolanTEO.se’s ansvar. TrafikskolanTEO.se svarar inte under några omständigheter för direkta eller indirekta skador orsakade av användandet av, eller oförmågan att använda, TrafikskolanTEO.se och/eller dess material eller information. TrafikskolanTEO.se ansvarar inte för fel och brister i informationen och/eller tjänsterna. TrafikskolanTEO.se kan ej hållas ansvarig för avbrott, förlust av data, skada eller dylikt. Under inga omständigheter kan du som registrerad användare av tjänsten på något sätt göra TrafikskolanTEO.se ansvarig för ekonomisk förlust som du åsamkats genom skada eller på annat sätt vid användande av tjänsten.
7. Brott mot villkoren
TrafikskolanTEO.se har rätt att omedelbart och utan föregående meddelande till dig säga upp eller frysa ditt medlemskap om du bryter mot någon bestämmelse i Villkoren eller om TrafikskolanTEO.se på skälig grund antar att så är fallet. Du är skyldig att ersätta TrafikskolanTEO.se för all direkt och indirekt skada som du åsamkat TrafikskolanTEO.se i anledning av brott mot Villkoren. Om TrafikskolanTEO.se misstänker att du begått ett brott vid användning av TrafikskolanTEO.se kommer polisanmälan att göras.
8. Lagval och tvist
Tvist hänförlig till Villkoren, till användningen av TrafikskolanTEO.se och/eller de tjänster som erbjuds via webbplatsen skall avgöras av Allmänna reklamationsnämnden i den mån nämnden är behörig att pröva tvisten och den lämpar sig för reklamationsnämndens rekommendation. Om inte Allmänna reklamationsnämnden avgör tvisten, skall tvisten avgöras av allmän domstol.
Organisationsnummer
969694-6434
Momsregistreringsnummer
SE969694643401
F-skatt
Ja
Postadress
Copax HB Kåstagårdsv. 46
291 92 Kristianstad
Sverige
E-postadress
info@trafikskolanteo.se
Telefonnummer
+46 23-702 20 33